Neler Yapıyoruz?

rekabetstratejisi
rekabetstratejisi
rekabetstratejisi

Rekabet Stratejileri Geliştiriyoruz

Bugün neredeyse tüm firmalar rekabet baskısı altındadır. Üstelik bu baskıyı oluşturan rakiplerin bir kısmı dünyanın öteki ucunda varlıklarını sürdürmektedir.

Biz Nova olarak, hizmet sunduğumuz firmaların “rekabetçi” yapılarından kurtulup “rekabet üstü” olabilecekleri stratejileri geliştirmelerine, hem danışman hem uygulayıcı olarak rehberlik ediyoruz. Rekabet üstünlüğü sağlayacak, inovatif ve farklılaşmaya dayalı adımları tasarlıyoruz. Talebi karşılayan değil talep yaratan bir yapıyı tesis etmeye gayret ediyoruz.

Söz konusu stratejileri tasarlayabilmek için aşağıda açıklanan 4 aşamalı hizmet modelini uyguluyoruz:

1. Firmanızı, ürünlerinizi, rakiplerinizi, sektörünüzü ve müşteri yapınızı analiz ediyoruz: Böylece, bizdeki “aceminin zihni” ile sizdeki “uzmanlığı” bir araya getiriyoruz.

2. Sahada müşterilerinizi gözlemliyoruz: Dile getiremedikleri ihtiyaçlar, farkında olmadıkları talepler ve adını koyamadıkları beklentiler hakkında “içgörü” edinmeye çalışıyoruz.

3. İnovasyon çalıştayı yapıyoruz: Firma çalışanlarını da içine alacak şekilde, sahadan edindiğimiz gözlemleri masaya yatırıyoruz. Etkin bazı metotları kullanarak, müşterilerin gizli taleplerini karşılayacak “inovatif fikirler” oluşturuyoruz.

4. Uygulamaya destek oluyoruz: Size sunulan inovatif fikir listesinden hayata geçirmek istediklerinizin uygulamaya alınmasına destek olmak için “kurum içi eğitimler” veriyoruz. Çalışanların, inovasyona destek olmasını sağlıyoruz.

Hizmet verdiğimiz firmaya tercih edilirlik sağlayana dek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

rekabetstratejisi
inovasyonkuturu

İnovasyon Kültürü Oluşturuyoruz

Firmalar, pazar hakimiyeti oluşturabilmek için inovatif yetkinliklerini geliştirmek durumundadır. Çalışanların nitelikli inovasyon önerileri oluşturabilmeleri ve anılan önerilerin sistematik olarak değerlendirmeye tabi tutulması büyük önem taşımaktadır.

Biz Nova olarak, hizmet sunduğumuz firmaların kendi ekosistemleri içerisinde inovasyon geliştirebilmelerine rehberlik ediyoruz. Kendi çalışanları tarafından inovatif fikirler üretebilen ve etkili inovasyonları ortaya çıkarabilen bir firma kültürünü inşa etmeye çalışıyoruz.

Bu hedefe ulaşabilmek için, Rekabet Stratejileri Çalışmalarında takip ettiğimiz 4 aşamalı modeli tamamladıktan sonra 5. aşamayı yani İnovasyon Kültürü Çalışmasını gerçekleştiriyoruz:

1. aşamadan itibaren tüm süreci, sürecin çıktılarını ve sebep-sonuç ilişkilerini çalışanlarla paylaşıyoruz. Firma mensuplarının, inovasyon geliştirmeye çalışırken attığımız her adımı kavramalarını sağlıyoruz.

Kurumsal öneri sistemi oluşturuyor ya da güçlendiriyoruz. Bir yandan çalışanlardan nitelikli öneriler gelmesi için onların inovatif bakış açısını kavramalarına destek oluyor diğer yandan da yönetim birimlerinin gelen önerileri etkin bir şekilde değerlendirebilecekleri bir sistemi tasarlıyoruz.

İnovasyon Kültürü Çalışmalarının sonunda, firmaya, rehber niteliğinde bir kitapçık sunuyoruz. Bu kitapçığın, Nova tarafından yapılan saha analizlerinin, inovasyon çalıştaylarının ve verilen eğitimlerin tüm yöntem, içerik ve çıktılarını kapsar nitelikte olmasını sağlıyoruz. Bu suretle, firmaya özel hazırlanmış bir inovasyon rehberi sunmuş oluyoruz.

Hizmet verdiğimiz firmayı, kendi inovasyonlarını yaratabilecek yetkinliğe ulaştırana kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

inovasyonkuturu
musterideneyimi

Müşteri Deneyimi Tasarlıyoruz

İster ürün ister hizmet sunuyor olsun bir firma, müşterileriyle temas noktalarında yaşattığı deneyim ölçüsünde değer kazanmakta veya kaybetmektedir. Müşterinin, o firmadan yaptığı alışveriş esnasında taşıdığı beklentilerle firmanın müşterisine sundukları arasındaki pozitif fark müşteri deneyimini tanımlamaktadır. Müşteri tarafından değerli bulunmak için, markalaşmak için ve müşteri sadakatini sağlamak için müşteri deneyimi olmazsa olmaz niteliktedir.

Biz Nova olarak, bu konuda hizmet sunduğumuz firmaların, müşteri beklentisini aşan, viral pazarlamayı tetikleyici ve sadakati yükseltici bir müşteri deneyimi yaklaşımını stratejik olarak tasarlamalarına ve hayata geçirmelerine rehberlik ediyoruz.

Bu çalışmayı gerçekleştirirken şu adımları takip ediyoruz:

1. Firmanızı, ürünlerinizi, rakiplerinizi, sektörünüzü analiz ediyoruz. Sonrasında sahada çalışanlarınız ve müşterilerinizle görüşüyoruz. Bir yandan çalışanlarınızın ihtiyaç, beklenti ve taleplerini anlamaya çalışıyor diğer yandan da müşterilerinize ne tip bir müşteri deneyiminin heyecan vereceğini kavrıyoruz.

2. Analiz ve gözlemden edindiğimiz verileri, firmanın üst yönetimiyle paylaşıyor ve müşteri deneyimi yaklaşımını stratejik olarak planlıyoruz. Sunulacak deneyimin maliyetini, müşteri nezdinde sağlayacağı kazanımları, uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini masaya yatırım stratejik olarak müşteri deneyimi tasarımını gerçekleştiriyoruz.

3. Planlanan müşteri deneyiminin hayata nasıl geçirileceğine yönelik olarak çalışanlarınıza eğitimler veriyoruz. Ayrıca müşteri deneyimi kavramını zihinlerinde tam olarak oturtarak planlananın ötesinde deneyimlere ilişkin inovatif fikirler ortaya çıkarabilmelerini teşvik ediyoruz. Bu süreci uygulamalı olarak gerçekleştiriyor, çalışanlarınızı sahada gözlemlemeye devam ediyoruz. Sürecin aksayan taraflarını tespit edip düzeltmeler yapıyoruz.

musterideneyimi
calisanaidiyeti

Çalışan Aidiyeti Yaratıyoruz

Firmaların günümüzde karşılaştığı en büyük sorunlardan bazıları insan kaynağındaki aidiyet ve niteliğe ilişkindir. Çalışma hayatının doğal zorluklarına katlanamayarak başladığı işten kolayca ayrılan, kariyer planı konusunda son derece hassas ve bir yandan da profesyonel yetkinlikleri son derece sınırlı olan bir çalışan profili firmaları zor durumda bırakmaktadır.

Biz Nova olarak, bu soruna yönelik geniş spektrumlu bir çözüm getiriyoruz. Stratejik olarak planlanmış olan uygulamalı eğitim içerikleriyle çalışanların bir yandan aidiyet duygularını pekiştiriyor diğer yandan da onları katma değeri yüksek ve daha nitelikli iş çıkarır hale getiriyoruz.

Bu çalışmayı, aşağıda detayı verilen model ve yaklaşımla gerçekleştiriyoruz:

1. Analiz ve Gözlem: Firmayı, ürünlerini, sektörünü ve rakiplerini analiz ettikten sonra sahada çalışan ve müşterilerle temas kuruyoruz. Burada iki ayrı çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Bir yandan çalışanların beklenti, talep ve ihtiyaçlarını kavramaya çalışırken diğer yandan da müşterilerin hassasiyetlerini, firma ve ürünlerine yaklaşımlarını ve gizli kalmış ama sunulduğunda onlara değer vaat edecek ürün ve hizmetlerin neler olabileceğini tespit etmeye çalışıyoruz.

2. Stratejik Planlama: Sahada edindiğimiz gözlemleri firmanın üst yönetimiyle paylaşıyoruz. Bu aşamada;

 • Çalışanlar için bir kariyer planı uygulamasını varsa pekiştiriyor, yoksa inşa ediyoruz.
 • Çalışanların profesyonel yetkinliklerini artırıcı eğitim başlık ve içeriklerini belirliyoruz.
 • Müşteri deneyiminin maliyet, içerik ve uygulama gibi tüm unsurlarını belirliyoruz.
 • İnovasyon kültürünü inşa edecek bir stratejik yol haritasını belirliyoruz.

3. Eğitimler ve Uygulama: Bu aşamada, çalışanlara verilen uygulamalı eğitimlerde aşağıdaki içeriği sunuyor ve ilgili çıktıları sağlıyoruz;

 • Çalışanlara kariyer planlarını deklere ediyor, firmada kaldıkları süre içerisinde kendilerini neyin beklediğini tanımlıyoruz. Bu suretle, çalışanlar, hangi süreçleri tamamladıklarında kendilerini hangi kariyer basamaklarını beklediğini görüyorlar.
 • Kurumsal kapasiteyi artırıcı ve profesyonel yetkinlikleri pekiştiren eğitimleri veriyoruz. Böylece çalışanlar, bir yandan firmanın kendilerine değer verdiğini anlıyor, diğer yandan da daha nitelikte iş ortaya çıkarmaya başlıyorlar.
 • Müşteri deneyimine ilişkin tüm stratejiyi her yönüyle kendileriyle paylaşıyoruz. Bu çalışma neticesinde, çalışanlar, müşteri deneyimini nasıl yaratacaklarını ve daha da önemlisi, yeni deneyimlerin tasarımında sürece nasıl destek olacaklarını öğreniyorlar.
 • İnovatif bakış açısı kazanabilmeleri için saha da müşterilerden edindiğimiz veriler ile bu verilerden yola çıkarak ne tip inovatif fikirler geliştirdiğimizi kavrıyorlar. Böylece, kendileri de inovatif bakış açısını kavrıyor ve inovasyon kültürünün pekişmesine katkı sağlıyorlar.

4. İnovasyon Kültürü: Aidiyeti pekiştirmek adına, çalışanların gerek inovasyon gerekse de müşteri deneyimine ilişkin önerilerini sunabilecekleri bir sistemi inşa ediyoruz. Bu aşamada, kritik önem arz eden 3 faktör bulunuyor:

 • Çalışanlara eğitimlerde, müşteri eğitimi ve inovatif fikirlere ilişkin öneri geliştirebilmelerinin yollarını aktardığımız için nitelikli, işlevsel ve çok sayıda öneri ortaya atılmasını sağlayabiliyoruz.
 • Önerilerin nasıl işleneceğine ve tüm öneri sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin olarak üst yönetimle işbirliği halinde olduğumuz için sistemi iyi çalışır ve öneriyi teşvik eder şekilde tasarlıyoruz.
 • Çalışanların sürekli bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceği nitelikte bir rehber kitapçık hazırlayıp sunuyoruz. Bu kitapçık, müşteri deneyimi ve inovasyona ilişkin kritik kavramları, verilen eğitimlerin içeriklerini ve tüm sürecin detaylarını içeren ve firmaya özel hazırlanmış bir rehber niteliği taşıyor.

5. Kontrol ve Düzeltme: Sürecin sonunda düzenli kontroller gerçekleştiriyor ve gereken düzeltmeleri yapıyoruz.

calisanaidiyeti
kurumsalegitim

Kurumsal Eğitimler Veriyoruz

Rekabet üstünlüğü kazanmış, inovatif yetkinlikleri olan, gerek çalışanlar gerekse de müşteriler tarafından tercih edilirliğini üst düzeye taşımış bir firma olabilmek için profesyonel eğitimlerin gerek şart olduğu aşikârdır. Çalışanına yatırım yapmayan firmaların sürdürülebilir kârlılık konusunda açmazlar yaşayacağı muhakkaktır.

Biz Nova olarak, firmaların kurumsal kapasitelerini artırabilmek adına, kurum içerisinde ve zaman zaman da genel katılıma açık profesyonel eğitimler düzenliyoruz. Bu çalışmaları, bazı analiz ve araştırmalardan sonra planlayarak hayata geçiriyoruz. Eğitim uygulamalarımızı, hedef odaklı ve mutlaka belirli bir amaca stratejik düzeyde hizmet edecek şekilde planlayarak gerçekleştiriyoruz.

Eğitim çalışmalarımızda sırasıyla şu aşamaları takip ediyoruz:

1- Eğitim İhtiyaç Analizi ve Gözlem:

 • Öncelikle firmayı analiz edip, çalışanlarda stratejik olarak bulunması gereken yetkinlikleri tespit ediyoruz.
 • Çalışanlarla mülakatlar gerçekleştirip eğitim ihtiyaçlarını analiz ediyoruz.
 • Firma müşterilerinin, çalışanlarda hangi yetkinliklerin bulunmasını talep ettiklerini anlayabilmek için anılan müşterilerle temas kuruyoruz.

2- Stratejik Planlama:

 • Eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitimleri planlıyor bir takvime bağlıyoruz.
 • Firma için önem arz eden ve çalışanlarla paylaşılması gereken kavram ve hususların çalışanlara ne şekilde aktarılması gerektiğini planlıyoruz.

3- Uygulama: Belirlenen takvim çerçevesinde uygulamalı eğitimlerimizi tamamlıyor, eğitim verimliliğini de ölçerek firma yönetimiyle paylaşıyoruz. Dönem dönem tarafımızca yapılan kontrollerle de eğitimin amacına hizmet edip etmediğini denetliyoruz. Gereken iyileştirme ve düzeltme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

kurumsalegitim

Eğitim içerikleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.